Ruszył nowy projekt

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa opolskiego i ich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ...

więcej

Aktualnie prowadzone szkolenia

06-03-2013

Podatek VAT w 2013 r. nowelizacja przepisów oraz aktualne problemy

11-01-2013

Ochrona danych osobowych i placówkach. Zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek, nauczycieli oraz osób zajmujących się w szkołach i placówkach sprawami kadrowymi. Celem szkolenia jest uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oraz przekazanie praktycznych rozwiązań w zakresie spraw socjalnych . Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończonym szkoleniu.

11-01-2013

Prowadzenie spraw kadrowych nauczycieli

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli i pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne, którzy przeszli przeszkolenie wstępne i w okresie do 12 miesięcy powinni wziąć udział w szkoleniu okresowym jak również dla tych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, których szkolenie okresowe obejmuje nie rzadziej, niż co 5 lat.

11-01-2013

Budowanie systemu kontroli zarządzczej w jednostkach

11-01-2013

Wytwarzanie, prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie dokumentacji szkolnej

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek, osób zajmujących się w szkołach i placówkach sprawami kadrowymi, jak również pracowników samorządowych, gmin, powiatów i województwa zajmujących się sprawami oświaty. Celem szkolenia jest uzupełnienie oraz uporządkowanie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach.

11-01-2013

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach w świetle nowych przepisów. Praktyczne rozwiązania i dokumentowanie

11-01-2013

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w szkołach i placówkach, pracowników administracji i obsługi. Celem szkolenia jest uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach i placówkach.

11-01-2013

Obowiązkowe szkolenia okresowe BHP

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli i pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne, którzy przeszli przeszkolenie wstępne i w okresie do 12 miesięcy powinni wziąć udział w szkoleniu okresowym jak również dla tych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, których szkolenie okresowe obejmuje nie rzadziej, niż co 5 lat.

Oferta szkoleniowa

Administracyjno-biurowe

Kadry i płace

Szkolenie przygotowujące do samodzielnej pracy administracyjno-biurowej z umiejętnością prowadzenia spraw kadrowo-płacowych. Absolwenci kursu będą posiadali wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia spraw pracowniczych, które umożliwią im prawidłową realizację obowiązków kadrowca zgodnie z wymogami prawnymi.

BHP

BHP dla pracodawców

Celem pierwszego szkolenia okresowego jest przygotowanie pracodawcy do wykonywania ciążących na nim obowiązków w zakresie bhp oraz rozszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych przez osoby kierujące pracownikami podczas szkolenia wstępnego (i ewentualnie szkolenia okresowego w związku z zatrudnieniem na innym stanowisku).

BHP dla pracowników robotniczych

Seminarium ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą; metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Metodyka prowadzenie instruktażu BHP

Instruktaż przeznaczony jest dla osób prowadzących w zakładach pracy instruktaż stanowiskowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pomoc przedmedyczna

Obowiązująca od stycznia 2009r. nowelizacja Kodeksu Pracy nakłada na każdego pracodawcę szereg nowych obowiązków polegających między innymi na zapewnieniu środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy i ewakuację w razie niebezpieczeństwa.

Języki

Podstawy języka miganego (migowego) dla pracowników administracji publicznej

Drodzy Państwo, zgodnie z dyrektywą Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 1988 r. oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych założoną w roku 2007, język migowy ma być językiem urzędowym w krajach Unii Europejskiej. Przygotowując się do sprostania założeniom powyższej Ustawy opracowany został przez nas program nauczania, którego celem jest opanowanie przez słuchaczy podstaw języka miganego.

Język angielski dla dorosłych

W dzisiejszych czasach znajomość podstaw języka angielskiego to nieodzowny element współczesnej edukacji. Zapraszamy na kurs z podstaw języka angielskiego. Zajęcia prowadzi lektor angielskojęzyczny, co korzystnie wpływa na opanowanie języka w sytuacjach przypominających prawdziwą komunikację w życiu codziennym.

Kursy komputerowe

Grafika komputerowa

Grafika komputerowa jest najpopularniejszą i najszerzej stosowaną dziedziną informatyk.Celem szkolenia jest poznanie zasad użytkowania graficznych programów komputerowych oraz nabycie umiejętności wykonywania grafiki komputerowej.

Obsługa komputera

Niniejszy kurs obsługi komputera pozwoli Państwu zrozumieć w jaki sposób bezpiecznie korzystać z programów komputerowych oraz internetu i wielu „dobrodziejstw”, które ma on do zaoferowania. Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą efektywnie wykorzystywać komputer w życiu codziennym oraz pracy zawodowej. Uczestnikami mogą być osoby w każdym wieku, które chciałyby poznać zagadnienia związane z obsługą komputera oraz najbardziej popularnych programów użytkowych i Internetu.

Adobe Photoshop

Program Adobe Photoshop w ciągu ostatnich lat stał się jest jednym z najbardziej podstawowych narzędzi używanych przez projektantów, designerów i fotografów. Zapraszamy na przekrojowy kurs najpopularniejszej aplikacji służącej do obróbki grafiki rastrowej.Szkolenie prowadzone jest w oparciu o najnowszą wersję programu - Adobe Photoshop CS 5.

Kursy księgowości

Księgowość komputerowa

Oferowane szkolenie z zakresu księgowości komputerowej jest dobrym fundamentem do bardziej zaawansowanych działań w dziedzinie księgowości komputerowej. Umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Płatnik ZUS

Kurs PŁATNIK ZUS stworzyliśmy specjalnie dla osób, które chcą szybko i w sposób całkowicie elektroniczny rozliczać się z ZUS-em. Skierowane do pracowników pracujących w działach kadrowo-płacowych a zobowiązani do pracy z programem oraz do osób rozpoczynające pracę z programem Płatnik.

Kursy pedagogiczne

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. W kursie mogą uczestniczyć osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Kursy spawania

Spawanie MAG

Dysponujemy profesjonalną spawalnią w naszym Ośrodku Szkoleniowym w Namysłowie, na który posiadamy atest Instytutu Spawalnictwa nr 342/2007. Uczestnicy kursu otrzymują Książkę Spawacza i Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (certyfikat) wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Spawanie TIG

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu spawalniczego IS-P/T-FW-1-141 wg Wytycznych IS Nr W-07/IS-17. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur.

Przedłużenie uprawnień spawacza

Ważność uprawnień spawacza na Świadectwie Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza może zostać przedłużona na okres dalszych dwóch lat dla tego samego zakresu uprawnień, jaki wpisany został w Świadectwie.

Zarządzanie

Zarządzanie kluczowymi kompetencjami

Zarządzanie kluczowymi kompetencjami jest jednym z nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Zdecydowanie większość procesów personalnych może być oparta kompetencjach. Celem seminarium jest zapoznanie z zasadami opisu i wartościowania pracy opartej na kompetencjach, podniesienie standardów działań HR.

Zarządzanie wizerunkiem firmy

Dzięki seminarium Zarządzanie wizerunkiem firmy, Uczestnicy nauczą się skutecznie kształtować odpowiedni wizerunek firmy, osoby i produktu. Podniosą kompetencje w zakresie profesjonalnych działań wokół wizerunku a także poznają procedurę, metody oraz narzędzia kształtowania wizerunku.

Zarządzanie rozwojem pracowników

W trakcie szkolenia Zarządzanie rozwojem pracowników Uczestnicy zapoznają się ze wszystkim aspektami zarządzania rozwojem pracowników w organizacji, począwszy od wyboru strategii działań rozwojowych, przez identyfikację celów rozwojowych, polityki motywowania po dobór właściwych metod.

Zawodowe

Masaż klasyczny

Dobre opanowanie masażu klasycznego, opanowanie technik i metodyki wykonywania masażu klasycznego stanowi podstawę umiejętności masażysty, pozwala opanować inne sposoby i rodzaje masażu, a w efekcie rozwijać prawidłowo swoje umiejętności.

Operator wózków jezdniowych (widłowych)

Jako nieliczni dysponujemy nowoczesnymi wózkami w tym wózkiem wysokiego składowania (6m). Nasze wózki - renomowanej japońskiej firmy Komatsu wykorzystywane wyłącznie do celów szkoleniowych są w doskonałym stanie technicznym.

ABC Przedsiębiorczości

Słuchacze którzy ukończą określoną formę kształcenia (seminarium, kurs, praktyka zawodowa) otrzymują Zaświadczenie wydawane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz.216).

Projektowanie terenów zielonych

Program kursu obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zagospodarowywania terenów pod kątem prawnym i od strony technicznej oraz kontekst historyczny ogrodnictwa, kanony ogrodnicze i estetykę w ogrodnictwie. Uczestnicy nabędą umiejętność wykorzystywania w projektowaniu terenów zieleni programu komputerowego „Garden Composer” oraz własnoręcznie wykonywanych rysunków.

Opiekunka domowa

Prowadzącymi szkolenia są wykwalifikowany personel medyczny: doktor nauk medycznych, pielęgniarki i pielęgniarze, masażyści i rehabilitanci, pracownicy MOPR w Opolu.

Operator dźwigów osobowo-towarowych

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy jako operator dźwigu towarowo – osobowego.

Operator żurawi przenośnych (HDS)

Szkolenie ma na celu teoretyczne przygotowanie uczestników do pracy jako operator żurawi przenośnych (HDS) oraz do egzaminu dozorowego oraz uzyskanie uprawnień dozorowych do obsługi żurawi przenośnych (HDS).

Certyfikator energetyczny

Dzięki posiadanym uprawnienień na certyfikatora energetycznego, można zaoszczędzić na wydatkach ponoszonych zimą na ogrzewanie, lub pewnym nakładem poprawiona charakterystyka energetyczna budynku może pomóc sprzedać szybciej i korzystniej nieruchomość.

Florysta

Florystyka to sztuka układania kwiatów. Zadaniem florysty jest tworzenie różnego rodzaju kompozycji roślinnych - począwszy od bukietów i wiązanek sprzedawanych w kwiaciarniach, po większe, całościowe projekty, jak np. oprawa uroczystości weselnej czy dekoracja wnętrz.

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.